Heb ik een vergunning nodig om een loods te bouwen?

Heb ik een vergunning nodig om een loods te bouwen?

U wil graag een loods bouwen op uw eigen grond. Maar kunt u dit doen zonder een omgevingsvergunning, voorheen bouwvergunning, aan te vragen? Een belangrijke vraag als u een loods wil bouwen. Omdat het hier gaat om wet- en regelgeving en elke situatie weer anders is, kunnen wij hier geen eenduidig antwoord op geven. Wat we wel kunnen doen is u meenemen in de regels die in Nederland gelden en waar u meer informatie kunt vinden. Omdat wet- en regelgeving kan veranderen, adviseren we u altijd zelf te controleren of de informatie nog actueel is.

Vergunningvrij bouwen ‘bijbehorend bouwwerk’ 

Sinds eind 2014 zijn de regels voor vergunningvrij bouwen in Nederland versoepeld voor het bouwen van een ‘bijbehorend bouwwerk’. Bijbehorend bouwwerk is een verzamelterm voor een uitbreiding van een hoofdgebouw. Denk aan een uitbouw, een bijgebouw of ander bouwwerk met een dak, zoals een loods. Het gebruik van het bijgebouw moet in dienst staan van het hoofdgebouw. Het kan alleen worden gebouwd op het erf dat hoort bij het hoofdgebouw.

Doorloop de stappen uit de brochure Vergunningvrij bouwen 

U bepaalt aan de hand van de stappen uit de brochure allereerst op welk gedeelte van het erf vergunningvrij mag worden gebouwd. Van belang zijn hierbij de omvang van het erfgedeelte, de omvang van het oorspronkelijke hoofdgebouw en de omvang van eventuele andere bebouwing die er later is bijgekomen. Ook de hoogte en het gebruik van het bijbehorend bouwwerk is gebonden aan regels. U kunt in stappen bepalen waar en hoeveel bebouwing is toegestaan. Het is handig daarbij een plattegrond van het perceel, met daarop de bebouwing, en een rekenmachine te gebruiken. Op de website pdokviewer kunt u zoeken op adres en de kadastrale begrenzingen van percelen bekijken. Vervolgens doorloopt u de stappen, zoals uitgelegd in de brochure Vergunningvrij bouwen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Voorwaarden vergunningvrij bouwen op een rij 

We hebben de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen nog even op een rijtje gezet voor u. 

 • Het bijgebouw moet naast of achter het hoofdgebouw worden geplaatst, minimaal 1 meter achter de voorgevel. Op het voorerf is altijd een vergunning nodig. Op een hoek geldt dat ook voor het zijerf. 
 • Het bijgebouw moet qua functie ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. Voor een opslagloods is dit het geval.  
 • De oppervlakte van de bijgebouwen is maximaal 50% van het onbebouwde erf. Maar let op.  Vanaf oppervlakten groter dan 100m² gelden de berekeningen uit de brochure Vergunningvrij bouwen. En ongeacht de grootte van het onbebouwde erf, mag de maximale oppervlakte van de bijgebouwen nooit meer bedragen dan 150 m². Althans, als u wil bouwen zonder vergunning.
 • Maximale goothoogte is 3 meter indien het bijgebouw op een afstand van 4 meter of verder van het hoofdgebouw wordt geplaatst
 • Maximale nokhoogte is 5 meter, afhankelijk van de afstand tot de erfgrens.
 • De dakhelling mag maximaal 55 graden zijn. Kroftman loodsen hebben een dakhelling van maximaal 15 graden, dus aan deze voorwaarde voldoen al onze loodsen.
 • Een eventuele verdieping mag niet voor bewoning worden gebruikt.
 • Het bijgebouw moet aan de eisen van het bouwbesluit voldoen. Hierbij moet u denken aan eisen op het gebied van brandveiligheid, isolatie, afmetingen van deuren, sneeuwbelasting, windbelasting etc. Onze loodsen zijn bedoeld voor het opslaan van spullen en voor het Bouwbesluit vallen ze onder de categorie ‘lichte industriefunctie’. Onze loodsen voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan gebouwen die vallen onder de categorie ‘lichte industriefunctie’.

Let op! Controleert u altijd het bestemmingsplan van uw gemeente. Zeker op industrieterreinen mag er soms meer dan met de landelijke standaardregels toegestaan is.

Overige wetgeving om rekening mee te houden 

Op het omgevingsloket kunt u zelf snel controleren of een omgevingsvergunning nodig is. Als u de door u gewenste loods inderdaad vergunningvrij mag bouwen, dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. De regels uit het bestemmingsplan zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen, het Burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek en de Welstandseisen vanuit de gemeente gelden wèl. Hieronder lichten we deze wet- en regelgeving toe. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u voldoet aan deze regels.

1. Het Bouwbesluit en vergunningvrij bouwen 

Het Bouwbesluit is de belangrijkste wetgeving waar u zich aan moet houden als u vergunningvrij bouwt. Hierin staan eisen met betrekking tot de veiligheid, milieu en gebruikscomfort. Het zijn de technische eisen waaraan een veilig gebouw in Nederland moet voldoen. Onze loodsen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit voor een loods ‘met een lichte industriefunctie.

2. De welstandseisen en vergunningvrij bouwen
 

De welstandseisen van de gemeente bepalen hoe het uiterlijk van een gebouw eruit mag zien. Vergunningvrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan deze welstandseisen. Wel kan de gemeente optreden als het uiterlijk van een bouwwerk ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’. Maakt u het dus niet ‘te bont’ als het gaat om de kleuren van uw loods.

3. Burenrecht en vergunningvrij bouwen 

Houd u ook rekening met de rechten van uw buren als u gaat (ver)bouwen. U mag bijvoorbeeld de privacy van uw buren niet schenden. U mag daarom geen raam of deur plaatsen binnen 2 meter van de erfgrens.

Ik heb wel een vergunning nodig om mijn loods te bouwen. Wat nu? 

U heeft de check gedaan op omgevingsloket.nl en u blijkt wel een omgevingsvergunning nodig te hebben om uw loods te mogen bouwen. Controleert u dan altijd het bestemmingsplan 

Soms kan een bestemmingsplan in uw voordeel werken en is er meer mogelijk dan alleen met de landelijke standaardregels. Bouwplannen waar u normaal een vergunning voor nodig zou hebben, kunnen dan wel vergunningsvrij gebouwd worden. Het is altijd verstandig om bij uw gemeente na te vragen wat uw bouwmogelijkheden zijn, als u denkt dat er meer mogelijk is door het bestemmingsplan.

Het kan ook voorkomen dat u bij grote bouwplannen voor sommige activiteiten wel een omgevingsvergunning nodig heeft en voor andere activiteiten juist weer niet. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een loods wil plaatsen waarvoor u een boom moet kappen, een afscheidingshek wil plaatsen of gelijk een uitrit aanleggen. Bij deze voorbeelden kan het zijn dat u voor de ene activiteit wel een vergunning nodig heeft en voor de andere niet. Dat maakt het best complex. Gelukkig kunt u via het omgevingsloket.nl simpel een vergunningscheck doen. Zo weet u wat u moet doen om te voldoen aan de regelgeving.

Blijkt dat u niet vergunningvrij mag bouwen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Laat u hierdoor niet ontmoedigen. Het betekent niet dat uw plannen onmogelijk zijn. De eerste stap is nu wel om een omgevingsvergunning aan te vragen. Niet iets wat u wekelijks doet. We nemen u mee in wat er allemaal komt kijken bij een aanvraag zodat u goed beslagen ten ijs komt. 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

De Wabo wet is belangrijk als u een loods wil bouwen. Voorheen moest je in Nederland vele vergunningen en procedures doorlopen voor u toestemming kreeg. Sinds 2010 zijn veel verschillende regelingen samengebracht in de Wabo wet. De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Enkele specifieke vergunningen zijn niet onder de Wabo vergunning ondergebracht. Denk aan de watervergunning of het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In het Bal staat of voor activiteiten die belastend zijn voor het milieu een melding of omgevingsvergunning nodig is.

U kunt kiezen voor een enkele vergunning, deelvergunningen of vergunning in fasen 

Binnen de Wabo zijn er drie stelsels ontworpen en u kunt zelf kiezen welk stelsel het beste past bij uw vergunningsaanvraag. Gaat uw bouwplan enkel over het plaatsen van een loods en is dit niet complex, dan kiest u voor een enkele omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Deze aanvraag kunt u vaak zelf doen, als u over de juiste stukken beschikt. Wordt het complexer, dan kunt u kiezen voor fasering of deelvergunningen. Bij fasering is sprake van één omgevingsvergunning, die in twee fasen wordt verleend. De beoordeling van de aanvraag en de besluitvorming daarover vindt in twee fasen plaats. Elke fase vormt een op zichzelf staand besluit. Beide besluiten, indien positief, vormen gezamenlijk de omgevingsvergunning. De activiteiten kunnen pas plaatsvinden als de besluiten voor beide fasen zijn verkregen.

Bij deelvergunningen vraagt u niet een vergunning voor het project als geheel aan, maar voor één of meer afzonderlijke (al dan niet met elkaar samenhangende) activiteiten binnen het project. Een verleende vergunning voor die activiteit(en) geeft wel toestemming voor het uitvoeren van die activiteit(en). De activiteiten moeten wel los staan van elkaar. Bij het aanvragen van deelvergunningen of fasering adviseren we dat u zich laat bijstaan door een specialist.

Een omgevingsvergunning voor uw loods aanvragen 

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen met een aanvraagformulier bij uw gemeente. Dit kan digitaal of schriftelijk. U kunt het ook rechtstreeks aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Bij sommige gemeenten kunt u vooraf laten controleren of uw plannen haalbaar zijn. De aanvraag mag dan nog niet ingediend zijn. Als de aanvraag eenmaal is ingediend, is er geen wijziging meer mogelijk. Wel kunnen er nog extra bijlagen worden toegevoegd. In de aanvraag moet u aangeven wat uw (ver)bouwplannen zijn. Dit moet u toelichten met de bouwtekeningen en constructieberekeningen van, bijvoorbeeld, uw nieuw te bouwen loods. Bij Kroftman ontvangt u deze gratis van ons. De Wabo heeft als algemene regel dat de burgemeester en de wethouder van de gemeente waar het project zich bevindt, bevoegd zijn om uitspraak te doen over de aanvraag tot een omgevingsvergunning. We noemen degene die de beslissing neemt ‘bevoegd gezag’.

Hoelang duurt het aanvragen van een omgevingsvergunning voor mijn loods? 

De periode waarin het bevoegd gezag de beslissing neemt voor wel of geen goedkeuring, hangt af van de complexiteit van uw plannen. Eenvoudige aanvragen duren maximaal acht weken, eventueel met een verlenging van zes weken. Complexe aanvragen, bijvoorbeeld met een hoog risico voor de omgeving, kunnen maximaal zes maanden duren. Het kan ook nog gebeuren dat het bevoegd gezag de beslissing aanhoudt, de beslistermijn wordt in zo’n geval opgeschort. Een vergunningsaanvraag kan lang duren. Zorg daarom dat u zich goed voorbereidt en de stukken op tijd indient.  

Na de bekendmaking van de beschikking volgt een bezwaartermijn van zes weken. Als uit de beschikking blijkt dat u uw loods mag bouwen, dan kan er in die zes weken nog door derden een bezwaar worden ingediend. De kans is echter heel erg klein dat dit bezwaar wordt toegekend. Dat zou ook gek zijn, aangezien er net is getoetst dat u zich aan alle wet- en regelgeving houdt.     

Andersom geldt dit ook. Als uit de beschikking blijkt dat u niet de loods van uw keuze mag bouwen, dan heeft een bezwaar hiertegen weinig kans van slagen. Afhankelijk van de reden van afwijzing, kunt u dan beter kijken naar een andere optie die wel aan alle wet- en regelgeving voldoet.

Kan ik zelf een omgevingsvergunning voor mijn loods aanvragen? 

Als u enkel een van onze zelfbouwloodsen plaatst heeft u in principe geen architect nodig, ook niet als u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Met de documenten die Kroftman aanlevert, de informatie over de fundering van het bouwbedrijf of (bouwkundig) constructeur, en een situatieschets die u zelf kunt maken, zou u de omgevingsvergunning zonder architect kunnen aanvragen. Als u meer zaken wil wijzigen met de komst van een loods, denkt u bijvoorbeeld aan het slopen van gebouwen, het kappen van bomen, het aanleggen van een oprit, enz., dan wordt de situatietekening complexer, evenals de omgevingsvergunning. In dat geval is het wel verstandig een expert, zoals een architect of bouwkundig tekenaar, in te schakelen.

Waarop wordt een omgevingsvergunning getoetst? 

Een omgevingsvergunning wordt getoetst op zeven punten. Niet alle punten zijn even relevant, dat hangt af van wat uw bouwplannen zijn. Bedenkt u hierbij dat onze loodsen zijn ontworpen met een lichte industriefunctie waardoor sommige eisen niet van toepassing zijn of alleen in lichtere mate. De zeven punten zijn:

 1. Veiligheid van het gebouw: Door middel van de bouwtekeningen en constructieberekeningen toont u aan of uw gebouw veilig (ontworpen) is. Bij onze loodsen is dat altijd het geval.
 2. Gezondheid van het gebouw: Denkt u bij dit punt aan geluidwering, wateropname vloeren en wanden, vochtvoorziening, ventilatie, weren van ratten en muizen, daglichttoetreding, enzovoort. Vaak worden dit soort berekeningen gemaakt door een bouwadviseur. Onze loodsen voldoen aan de eisen voor een gebouw met een lichte industriefunctie. 
 3. Energiezuinigheid en milieu: Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de eisen voor ‘Bijna EnergieNeutrale Gebouwen’ (BENG) en de milieubelasting van het bouwwerk. Een Kroftman loods valt onder de categorie ‘lichte industriefunctie’ en is vrijgesteld van deze eisen. 
 4. Bruikbaarheid van het gebouw: Het nieuwe of verbouwde gebouw mag niet zomaar voor van alles gebruikt worden. Zo heeft een loods als bestemming de opslag van goederen. Wonen in een loods is nooit toegestaan. Ook niet als er (ook) een woonbestemming op het perceel rust waar de loods op staat. Dan moet er een woning zijn waar in gewoond kan worden. Op de bouwtekening wordt de gebruiksfunctie benoemd. De gemeente controleert vervolgens of uw gebouw voldoet aan de regels die horen bij de gebruiksfunctie van uw gebouw.
 5. De gebruikte installaties: Hetzelfde geldt voor installaties. De gemeente wil zien of en waar de noodvoorzieningen zitten, de elektriciteit en bijvoorbeeld het water. U moet laten zien dat u de juiste installaties hebt geïnstalleerd en dat ze veilig zijn.
 6. Veiligheid tijdens het bouwen: U moet kunnen aantonen dat het opbouwen van de loods voor u, de bouwers en de omwonenden veilig verloopt.
 7. Overige vereisten

Wat kost een omgevingsvergunning voor mijn loods? 

Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, ook als de vergunning uiteindelijk niet verleend wordt. De zogenaamde leges omgevingsvergunning. Deze leges kunnen behoorlijk uiteenlopen per gemeente. In de gemeentelijke legesverordening en het bijbehorende tarievenblad kunt u vinden wat u exact moet betalen aan leges in uw gemeente. Er zijn gemeenten waar u voor een omgevingsvergunning voor een kleine verbouwing slechts 100 betaalt aan leges, en gemeenten waar u € 1.000 of meer betaalt. Een groot deel van de legeskosten van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de bouwkosten. Hoe duurder de verbouwing, hoe meer u betaalt aan leges. Er zijn ook een aantal overige legeskosten die de totale kosten van de omgevingsvergunning bepalen. Denk aan de kosten voor allerlei afwijkingen van plannen of maatregelen. Daarnaast kunnen er nog kosten zijn voor de bouwtekeningen en constructieberekeningen die u aan moet leveren. Als het gaat om een Kroftman loods, dan ontvangt u deze documenten gratis van ons.

Kan Kroftman mij helpen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor mijn loods? 

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u de bouwtekeningen downloaden van onze website. Op aanvraag stellen we ook de constructieberekeningen gratis en volledig vrijblijvend beschikbaar. We ondersteunen verder niet bij de check of er een vergunning nodig is en ook niet bij de eventuele aanvraag voor een omgevingsvergunning. Om teleurstellingen en problemen achteraf te voorkomen, is het belangrijk dat u van tevoren uitzoekt of, en zo ja, welke vergunning(en) u nodig heeft. Zorgt u ervoor dat u zeker weet dat u de loods mag bouwen, voor u deze bestelt. Daarmee voorkomt u dat u straks over een loods beschikt die u niet mag plaatsen.

Wat moet ik nu doen? 

U heeft nu een overzicht van de meest gangbare wet- en regelgeving die van toepassing zijn als u een loods wil bouwen. Leest u de brochure Vergunningvrij bouwen nog eens goed door als u dat nog niet gedaan heeft. Controleert u vervolgens op het omgevingsloket of een omgevingsvergunning vereist is. Controleert u ook altijd het bestemmingsplan van uw gemeente, soms is er meer mogelijk dan met de landelijke standaardregels.  

Stelt u zich op de hoogte van andere wet- en regelgeving die van toepassing zijn, ook als er geen omgevingsvergunning nodig is. Is er een omgevingsvergunning nodig, vraagt u deze dan op tijd aan. Een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een loods kunt u vaak zelf. Met de documenten die Kroftman aanlevert, de informatie over de fundering van het bouwbedrijf of constructeur, en een situatieschets die u zelf kunt maken, zou u de omgevingsvergunning zonder architect kunnen aanvragen.

Wij hopen dat bovenstaande informatie helder heeft gemaakt wat u moet doen om te controleren of u een vergunning nodig heeft en hoe u deze eventueel aan kan vragen. Als u uw loods wilt samenstellen, vult u dan vrijblijvend onze offertetool in. U kunt meerdere offertes maken en verschillende opties aanvinken. Zo kunt u deze goed vergelijken.

Heeft u toch nog vragen? Wij helpen u graag verder.

Offerte aanvragen